Home »

 

Naturvidenskab og museumsloven

I dag opererer museumsloven med en inddragelse af naturvidenskabelige undersøgelser allerede ved budgetteringen af arkæologiske udgravninger. Det er derfor vigtigt, at man på et tidligt tidspunkt gør sig klart hvilke undersøgelser der er mulige, og hvilke kulturhistoriske problemstillinger de kan være med til at belyse. Fordelen ved den tidlige inddragelse er, at de naturvidenskabelige undersøgelser herved bliver en integreret del af det arkæologiske arbejde, og at der derfor vil komme en tættere dialog mellem arkæologer og naturvidenskabsfolk.

Smedje, 1300-tal, Klosterbakken HAM 4474

Specialisthjælp

Det vil i langt de fleste tilfælde være en fordel, hvis naturvidenskabelige specialister deltager allerede under udgravningen.  Der kan enten være tale om kortere besøg med henblik på rådgivning om prøvetagning og udgravning af enkelte anlæg, eller der kan være tale om egentlig deltagelse i udgravningen over en periode. Herved kan man sikre, at prøvetagningen tilpasses efter de enkelte anlæg og den foreløbige tolkning. Anvendelsen af specialisthjælp skal godkendes af KUAS .

 

Naturvidenskabelige analyser


Detalje af hagekorsfibula, Engbjerg SØL 964x12

Naturvidenskabelige analyser kan have forskellige formål.

Hvis de "vurderes at være væsentlige for den samlede afrapportering af den enkelte undersøgelse" (KUAS), kan de medtages i budgettet for den arkæologiske undersøgelse. 

 

Om metalanalyser skrives specifikt i KUAS' vejledning:

  

"En stor af de genstande, der findes ved udgravninger, er af metal, især jern, men også f.eks. bronze, sølv eller guld. Der udover findes jævnligt materiale fra metalforarbejdning eller metalfremstilling. Dette materiale kan rumme en lang række informationer, som kan være betydningsfulde for forståelsen af udgravningen, hvad enten det drejer sig om en boplads eller en gravplads.

Behovet for metalanalyser kan opstå under selve udgravningen eller som oftest under konserveringen. Visse metalanalyser bør foretages før en evt. konservering. Det gælder særligt, hvis der er tale om jerngenstande, der skal glødes."

Hvor der tidligere kunne afsættes et beløb svarende til 10 % af felttimesummen til naturvidenskalbelige analyser, er konservering og naturvidenskab nu slået sammen under én beløbsgrænse:

 

"I et budget for en arkæologisk undersøgelse kan der som udgangspunkt afsættes et samlet beløb svarende til højst 35 % af felttimesummen til konservering og naturvidenskabelige analyser". 

 

Det betyder dog også, at der er mulighed for at søge om et større beløb, hvis det skønnes, at den arkæologiske fortolkning kræver det (det kunne f. eks. være i forbindelse med tolkning af en plads med intensiv håndværksaktivitet).

 

Det er desuden væsentligt, at der også ved forundersøgelser kan afsættes et samlet beløb på 10 % til naturvidenskab og konservering.

 

Fedtstensform til celt

Afrapportering af naturvidenskabelige undersøgelser vil som hovedregel foregå i henhold til den aftale, som er indgået mellem NatArk og Det Arkæologiske Råd.

 

Analyser, som ikke har betydning for den arkæologiske tolkning af en given udgravning af gøre, kan ikke financieres over udgravningsbudgettet. Det kunne f. eks være undersøgelsen af en bestemt teknologis forekomst i en given periode eller et geografisk område, med de betydninger det kunne have for kulturelle og handelsmæssige kontakter.

I et sådant tilfælde bliver analyserne betegnet som forskning (noget man endelig ikke må beskæftige sig med under en udgravning).  Midler til den type undersøgesler skal derfor søges fra andre kilder.

 

 

 


 


  

Toppen af siden